Foreningens vedtægter

§ 1. Navn, hjemsted og formål.

Foreningens navn er CHEARTS. Hjemsted er Københavns Kommune.

Stk. 2.

Foreningens formål er at fremme kendskabet til det alternative og spirituelle primært ved afholdelse af foredrag eller anden form for information.

§ 2.

Mødelokaler

Mødelokale er lejet af kommunen i kulturhuset Pilegården, Brønshøj Medborgerhus, Brønshøjvej 17. 2700 Brønshøj.

Stk. 2

Kontakten til kommunen varetages af den på årsmødet valgte formand.

§ 3.

Medlemmer

Enhver med interesse for foreningens formål kan blive medlem.

Kassereren fører en medlemsliste.

§ 4. Økonomi.

Foreningens medlemmer betaler 50 kr. om måneden i medlemskontingent. Juli og august er kontingentfri.

Kontingentet betales til kassereren på førstkommende møde, hvor det enkelte medlem deltager.

Stk. 2.

Kontingent kan ligeledes indbetales ved overførelse af penge til foreningens bankkonto i Nordea Bank, Reg. nr. 0106 Konto nr.6275-545-501 med påført medlemsnavn.

§ 5. Møder.

Møder afholdes den første onsdag i hver måned kl. 19.00 til 22.00, undtagen i juli og august måned.

Stk. 2.

Møder kan arrangeres på anden mødedag og evt. et andet sted, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt. Sådan et møde indkaldes med mindst 14 dages varsel og med tydelig angivelse af, hvor mødet finder sted.

Stk. 3

Til møder, hvor der er arrangeret foredrag med fremmed foredragsholder, kan arrangørerne i særlige tilfælde opkræve deltagergebyr for deltagelse på dette møde.

Stk. 4

Det enkelte medlem kan medtage interesserede gæster.

Gæstekontingent til almindelige møder er 75 kr. Til møder jævnfør stk. 3 opkræves samme gebyr for gæster.

Stk. 5

Sekretæren indkalder til møde ved udsendelse af dagsorden med min. 14 dages varsel.

Medlemmerne melder sig enten til eller afbud til det indkaldte møde senest dagen før.

Stk. 6

Sekretæren fører en kort fortegnelse over, hvad der er arrangeret den enkelte aften, og hvem der har deltaget.

§ 6. Årsmøde.

Der afholdes årsmøde hver den første onsdag i juni måned.

Stk. 2

Indkaldelse til årsmødet udsendes senest 14 dage før mødet.

Forslag til årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.

Stk. 3

Mødet er beslutningsdygtigt med de fremmødte medlemmer.

Stk. 4

Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

·         Valg af dirigent

·         Godkendelse af dagsorden

·         Valg af stemmetællere

·         Valg af referent

·         Beretning om aktiviteter i det forløbne år

·         Indkomne forslag

·         Godkendelse af regnskab

·         Valg af bestyrelse:

o   Valg af formand

o   Valg af sekretær

o   Valg af kasserer

o   Valg af suppleant

·         Eventuelt

Stk. 5

Formand, sekretær og kasserer er vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Formand vælges i ulige år, sekretær og kasserer i lige år.

Valg af ovenstående foretages ved almindelig stemmeflertal.

Ved stemmelighed foretages omvalg, herefter foretages lodtrækning.

Stk. 6

Bestyrelsen er samtidig arrangør af aktiviteter.

På årsmødet vælges en suppleant, som skal træde til, hvis et bestyrelsesmedlem får forfald.

Der føres et kort referat over mødet.

Stk. 7

Afstemning om indkomne forslag foretages ved almindelig flertal.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk.8

Ekstraordinært årsmøde afholdes, hvis ¼ af medlemmerne kræver det, eller bestyrelsen finder det nødvendigt.

§ 7. Regnskab og revision.

Regnskab revideres og godkendes af bestyrelsen 14 dage før årsmødet.

Stk. 2

Kassereren orienterer bestyrelsen om regnskabsstatus efter behov i løbet af året.

Stk. 3.

Kontantbeholdningen må samlet i foreningens bestyrelse ikke overstige 4.000 kr.

§ 8. Opløsning

Foreningen kan opløses på et ordinært årsmøde eller et ekstraordinært møde.

Et ekstraordinært møde skal være indkaldt med min. 14 dages varsel.

Stk. 2

På et møde efter stk. 1 kræves almindelig stemmeflertal af de fremmødte for opløsning af foreningen.

Således vedtaget på stiftende årsmøde den 01.06.2005.

Ændringer vedtaget på årsmødet 2006 er indarbejdet.

          Ændringer vedtaget på årsmødet 2012 er indarbejdet.

Helle Spangerup
Formand

Nyeste kommentarer

01.08 | 11:42

Kære bestyrelse i Chearts, Jeg savner opdatering på, om I starter op et and...

02.05 | 07:12

Er der noget på programmet på onsdag den 4/5.?

18.04 | 13:21

hej Regner i med messe 2022 i Brønshøj

10.11 | 12:11

eg ved godt, at I har meldt ud, at Chearts skal flytte fra Pilegården, men ...